Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej

len„ GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o

 

ochrane osobných údajov“)

 

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Italiamo distribution, s.r.o., Vysielač 573, 082 53 Petrovany, IČO: 36 452 700

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v

kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích

strán. Pre prevádzkovateľa je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba

chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné

údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v

závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie

ako:

- identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa (časť 1. tohto dokumentu),

- Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto

dokumentu),

- informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

(časť 3. tohto dokumentu)

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete

v časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:

-návštevník našej webovej stránky (časť 4.1. tohto dokumentu)

-klient resp. záujemca o produkt (časť 4.2. tohto dokumentu)

-uchádzač o zamestnanie (časť 4.3. tohto dokumentu)

-dodávateľ (resp. obchodný partner) (časť 4.4. tohto dokumentu)

Týmto Vás zároveň chceme v mene spoločnosti Italiamo distribution, s.r.o. požiadať, aby

ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša spoločnosť

bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o

oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému

spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí,

používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto

situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti Italiamo distribution, s.r.o.

Identifikačné a kontaktné údaje Spoločnosti Italiamo distribution, s.r.o. sú:

obchodné meno: Italiamo distribution, s.r.o.

sídlo: Vysielač 573, 082 53 Petrovany

IČO: 36 452 700

 

zápis v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10915/P

Adresa prevádzky: Budovateľská 50, 08001 Prešov

email: ekonom@eudist.com

tel.č.: 0917 839 954

Spoločnosť Italiamo distribution, s.r.o. nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naša spoločnosť

v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej

osoby nie je povinná).

 

2. Práva dotknutej osoby

V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba,

nasledovné práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu,

máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese

uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným

primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných

údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k

dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine

prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky

možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a

aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými

disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme

tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných

údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné

na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu

všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo

znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby

sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné

údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje

nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos

osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na

prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu

alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich

 

legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený

dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov

máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

na adrese

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

 

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

 

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania

prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné

podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do

12:00 hod.

 

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane

profilovania.

 

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou

Italiamo distribution, s.r.o. osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane

osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od

momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

4.1. Návštevník webovej stránky spoločnosti Italiamo distribution, s.r.o.

Spoločnosť Italiamo distribution, s.r.o. je prevádzkovateľom webovej stránky s –

internetového obchodu umiestneného na adrese www.shop.italiamo.eu, (ďalej aj ako “e-

shop”).

Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej stránky našej spoločnosti), ktorá zapisuje cookies, vo

vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor,

ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia

(vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa

 

pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré

preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp.

ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v

nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a

služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť. Súbory cookies používame na analýzu

návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Ads, Facebook,

Piwik, Exponea a HotJar. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových

stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je

možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie

jednotlivých návštevníkov. V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho

prehliadača, je možné, že niektoré časti internetových stránok používajúcich súbory cookies

(vrátane našej webovej stránky) nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Nastavenia cookies. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia.

Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory

cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im

znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku

vymazávať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie:

Internet Explorer www.windows.microsoft.com

Safari www.support.apple.com

Opera www.help.opera.com

Mozilla Firefox www.support.mozilla.org

Google Chrome www.support.google.com

Brave www.support.brave.com

4.1.1. Účel spracovávania osobných údajov

Spoločnosť Italiamo distribution, s.r.o. môže spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

- optimalizácia zobrazenia webovej stránky a cielenia reklamy s využitím súborov cookies,

- zasielanie marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby(tzv.

„mailing“) resp. po vyjadrení Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na taký

účel.

pozn.: v prípade vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke našej spoločnosti za

účelom spätného kontaktu našou spoločnosťou z dôvodu záujmu o služby našej spoločnosti sa

na Vás vzťahuje časť 4.2 tohto dokumentu s názvom „Klient resp. záujemca o produkt“

namiesto tejto časti 4.1.

4.1.2. Právny základ

Ak pri zaznamenávaní dokáže naša spoločnosť identifikovať osobu návštevníka webovej

stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme

disponovať právnym základom.

(i) Jedným právnym základom pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní je oprávnený záujem

prevádzkovateľa, teda našej spoločnosti, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie

služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách na webovej stránke, vrátane priamej reklamy, a

(ii) druhým právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby, pričom v súvislosti

so súhlasom, ako právnym základom spracúvania osobných údajov, naša spoločnosť

 

prehlasuje, že z povahy produktov poskytovaných našou spoločnosťou vyplýva, že nie sú

určené resp. smerované pre deti do 16 rokov veku, a z toho dôvodu sa našej spoločnosti

netýka povinnosť overovať či zákonný zástupca poskytol osobe mladšej ako 16 rokov súhlas

so spracovaním jej osobných údajov (podľa §15 Zákona o ochrane osobných údajov).

4.1.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť Italiamo distribution, s.r.o. spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu

nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.1.1. tohto dokumentu, a to najmä

v nasledovnom rozsahu:

- emailová adresa

- v prípade, ak pri zaznamenávaní dokáže naša spoločnosť identifikovať osobu návštevníka

webovej stránky, tak aj nasledovné typy súborov cookies:

Nevyhnutne potrebné súbory cookies: Nevyhnutne potrebné súbory cookies zaručujú funkcie,

bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri

vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci

širokopásmovému pripojeniu k internetu, ktoré používate. Okrem toho cookies tohto typu

ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookies na našich stránkach. Nevyhnutne

potrebné súbory cookies, ktoré používame sú najmä:

- súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cez internet; a

- súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste

výslovne požadovali (tzn. ak sú tieto súbory cookie zakázané, nebudeme Vám môcť

poskytnúť službu, ktorú ste výslovne požadovali).

Analytické/výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanie

štatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev, zdrojov

návštevnosti a pod.).

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies umožňujú našej webovej stránke pamätať si

voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky a poskytovať

vylepšené a osobné funkcie. Táto kategória môže zahŕňať súbory cookie tretej strany.

Zacieľujúce (reklamné) súbory cookies: Tieto súbory cookies sú nastavené na zobrazenie

cielených reklám na základe Vašich záujmov na stránkach alebo na manažovanie našej

reklamy. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o Vašich aktivitách na týchto

stránkach a iných stránkach, aby vám poskytli cielenú reklamu.

Súbory cookies sociálnych sietí: Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní

sociálnych sietí za účelom vytvárania Vášho profilu (pričom neukladajú priamo Vaše osobné

údaje, ale sú založené na jednoznačnej identifikácii Vášho prehliadača a zariadenia, cez ktoré

ste webovú stránku navštívili).

4.1.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v elektronickej forme. Určité činnosti

pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa

vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom

rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä

 

externá spoločnosti poskytujúce našej spoločnosti IT služby, spoločnosti prevádzkujúce

webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk prípadne iné poradenské spoločnosti.

Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb

spoločnosti Italiamo distribution, s.r.o. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom

oprávneným podľa osobitných predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní a pod.).

4.1.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj

prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložísk

prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si

vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných

právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr.

súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.1.6. Doba spracúvania osobných údajov

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich

systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu,

ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou

osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu

nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 2 roky. Osobné údaje získané za

účelom zasielania marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby a

po vyjadrení súhlasu dotknutej osoby budú spracúvané po dobu 5 rokov alebo do momentu

odvolania súhlasu dotknutej osoby (viď prvá odrážka bodu 2. tohto dokumentu).

 

4.2. Klient (resp. záujemca o produkt)

Produktom spoločnosti Italiamo distribution, s.r.o. sa rozumie akákoľvek služba poskytovaná

spoločnosťou Italiamo distribution, s.r.o. a/alebo akýkoľvek tovar predávaný spoločnosťou

Italiamo distribution, s.r.o.

4.2.1. Účel spracovávania osobných údajov

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je

potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o

návštevníkoch našich webových stránok (časť. 4.1 tohto dokumentu) alebo fyzických miest, v

závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našou spoločnosťou v súvislosti so

záujmom o produkt/-y našej spoločnosti.

Spracovanie objednávky tovaru objednaného prostredníctvom našej webovej

stránky, telefonickej zákazníckej linky alebo prostredníctvom komunikácie so zákazníckou

podporou prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí. Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť

pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).

Komunikácia a zákaznícka podpora: Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s

vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:

        - pomoc s dokončením vašej objednávky,

 

        - podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie

        - získanie ďalších potrebných informácií 

Sociálne siete: Propagácia spoločnosti prostredníctvom sociálnej siete Facebook, Instagram

Registrácia: zákazník má možnosť zaregistrovať sa v e-shope, registrovaný zákazník má

možnosť využívať ponúkané výhody daného e-shopu.

Spotrebiteľská súťaž prostredníctvom sociálnych sieti

Kontaktný formulár prostredníctvom kontaktného formulára môže zákazník rýchlejšie

kontaktovať prevádzkovateľa e-shopu a urýchliť tak vybavenie svojej požiadavky.

Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca

o produkt, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných

zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom našej spoločnosti).

4.2.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho

marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenia GDPR

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b)

Nariadenia GDPR

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa

článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenia GDPR

4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Italiamo distribution, s.r.o. spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu

nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä

v nasledovnom rozsahu:

- meno, priezvisko, titul

- adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

- IČO,

- číslo telefónu, e-mail

- čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

 

4.2.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov,

ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité

činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa

 

vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom

rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä

externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting

a správu serverov a/alebo dátových úložísk, kuriérske alebo prepravné spoločnosti (v prípade

doručovania tovaru prostredníctvom kuriéra alebo inej prepravnej spoločnosti), právni

zástupcovia a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa

aktuálnych potrieb spoločnosti Italiamo distribution, s.r.o.

4.2.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj

prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami

(sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú

čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú

súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US

Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu

spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1vyššie),

ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po

ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s

takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne

potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ

takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné

údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu(maximálne však po dobu

desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V

prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa

právoplatného skončenia súdneho sporu.

 

4.3. Uchádzač o zamestnanie

4.3.1. Účel spracovávania osobných údajov

Spoločnosť Italiamo distribution, s.r.o. bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

- Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste

kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

-Riešenie sporov. Osobné údaje môže naša spoločnosť spracovávať za účelom riešenia

sporov, sťažností alebo právnych procesov.

-Dodržiavanie zákona. Možno bude naša spoločnosť musieť spracovávať Vaše osobné

údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o

zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných

zdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce).

 

4.3.2. Právny základ

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely

oprávneného záujmu našej spoločnosti. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať

kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať

preto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ich

budeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov (pričom v prípade

uzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec našej spoločnosti osobitne písomne

poučený v súvislosti s ochranou osobných údajov).

4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v našej spoločnosti, získavame od Vás najmä

nasledovné informácie:

-Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa

prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.

-Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania,

vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete

vo svojom životopise uviesť.

-Motivačný list: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom

liste.

-Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa

zamestnať v našej spoločnosti, napr. vzdelanie, jazykové zručnosti, zdravotná spôsobilosť

pre vybrané typy pozícií a pod.

-Referencie: môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v

minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak nám poskytnete ich

mená a kontaktné údaje.

4.3.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Naša

spoločnosť môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

- Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno

a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné

informácie o vás.

- Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s

orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.

- Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytnúť Vaše osobné

údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s našou spoločnosťou.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto

činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej

osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými

subdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenské

spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne

spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej

spoločnosti.

 

4.3.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj

prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami

(sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú

čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú

súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US

Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už

nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania

výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku v

ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana

našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme

Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými základnými zásadami

spracúvania osobných údajov (v podobe smernice). Vaše osobné údaje môžeme spracovávať

dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo

ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

 

4.4. Dodávateľ (resp. obchodný partner)

4.4.1. Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je (i) výberové konanie na pozíciu dodávateľa služieb

a/alebo tovarov našej spoločnosti Italiamo distribution, s.r.o. alebo spolupracujúcej osoby

spoločnosti Italiamo distribution, s.r.o. bez ohľadu na to či sa jedná o dlhodobý

dodávateľsko-odberateľský vzťah alebo jednorazovú dodávku (ďalej aj ako „dodávateľ“) a

následná evidencia dodávateľova správa predzmluvného/zmluvného vzťahu medzi

dodávateľom a našou spoločnosťou, (ii)výkonu podnikateľskej činnosti našej spoločnosti ako

aj (iii) na ochranu majetku našej spoločnosti a (iv) prípadne ďalšie účely, na ktoré dodávateľ

udelil svoj súhlas. Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám

dodávateľ dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov

(registrov a databáz).

 

4.4.2. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

- výkon práv a plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo zmluvy medzi

spoločnosťou Italiamo distribution, s.r.o. a dodávateľom a s ňou súvisiacej dokumentácie

vrátane predzmluvných vzťahov (bez ohľadu na to či je taká zmluva uzatvorená ústne alebo

písomne, a to aj vo forme objednávky) a

- v určitých prípadoch i oprávnený záujem našej spoločnosti na riadny výkon jej

podnikateľskej činnosti.

 

4.4.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Italiamo distribution, s.r.o. spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu

nevyhnutnom naplnenie účelov uvedených v bode 4.4.1. tohto dokumentu, a to najmä

v nasledovnom rozsahu:

- meno, priezvisko, titul

- IČO,

- miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom)

- číslo telefónu, e-mail

- čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

 

4.4.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť a to v písomnej a elektronickej forme.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov,

ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité

činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia a

obchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto

subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia

úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové

a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov

a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a iné. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu

byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti Italiamo distribution, s.r.o.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý našej

spoločnosti dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré naša spoločnosť poskytuje takýmto

klientom.

 

4.4.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj

napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných

osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že

zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov

(t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu

EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.4.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude spoločnosť Italiamo distribution, s.r.o. spracúvať po dobu trvania

zmluvného vzťahu s Vami, ako dodávateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu

a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom,

naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá

je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom

stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo

 

dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné

právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako

dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

AKTUALIZÁCIA 27.06.2022

Chcete cenovú kalkuláciu? Kontaktujte nás

Sme výhradný importér exkluzívnych talianskych produktov

Cenová kalkulácia